ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

 

ข้อมูลทั่วไป
        โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม จังหวัดพัทลุงสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่ที่ 320 หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง รหัสไปรษณีย์ 93110 โทรศัพท์ 0-7462-4412 โทรสาร 0-7462-4412 อีเมล์ : Papayom22@yahoo.co.th เว็บไซต์ http://www.pyk.ac.thสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีเขตพื้นที่บริการ 19 ชุมชน เนื้อที่ 35 ไร่

 

ประวัติโรงเรียนโดยย่อ
         โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม เป็นโรงเรียนที่จัดเพื่อแก้ปัญหา การเดินทางห่างไกลจากสถานศึกษา เพราะในจังหวัดพัทลุง มีสถานศึกษา ที่สอนในระดับมัธยมศึกษา เพียงไม่กี่โรง โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม ได้รับอนุมัติจากกรมสามัญศึกษา ให้จัดตั้งขึ้น ในพื้นที่ หมู่ที่ 1 ตำบลป่าพะยอม อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง จึงมีกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งซึ่งนำโดยนายไสว ดีกล่อม กำนันตำบลป่าพะยอม พร้อมด้วยประชาชนในตำบลป่าพะยอมในสมัยนั้น ดำเนินการจัดสร้างอาคารชั่วคราวขนาด 6 ห้องเรียน จำนวน 1 หลัง โดยมีการยกเสาแรกของอาคาร เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2520 จึงถือเอาวันนี้เป็น วันกำเนิดโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม            ขณะที่สร้างก็ได้ติดต่อไปยังกรมสามัญศึกษา โดยพระครูภาวนาวิธาน วัดมหาธาตุ กรุงเทพมหานคร เป็นผู้ ประสานเรื่อง การขอจัดตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษา ในอำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง จนในที่สุด กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศตั้ง โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา ประจำตำบลป่าพะยอม เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2522 โดยแต่งตั้ง นายสมนึก สุพรรณ ตำแหน่ง ครูตรี โรงเรียนสตรีพัทลุง มาดำรงตำแหน่ง ครูใหญ่ คนแรก และได้เปิดเรียนวันแรก ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2522 มีนักเรียนทั้งหมด 96 คน ครู 6 คน
          โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม ได้เจริญขึ้นเป็นลำดับจนถึง พ.ศ.2523 โรงเรียนได้รับ งบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน 216 จำนวน 120,000 บาท และก่อสร้างอาคารเรียนหลังที่ 2 ต่อเติมอีก 8 ห้องเรียน ทาสีเสร็จเรียบร้อยเมื่อ พ.ศ.2524 จำนวน 1 หลัง หลังจากนั้น โรงเรียนได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคาร และอาคารประกอบตามลำดับ ปีการศึกษา 2529 โรงเรียนได้เข้าร่วมโครงการ ม.พ.ช.2  รุ่น 4 (โรงเรียนมัธยมศึกษาเพื่อพัฒนาชนบท ) และได้รับอนุมัติให้จัดสร้างอาคารเพิ่มเติม พร้อมด้วยโรงฝึกงานและบ้านพักครู
ต่อมา ตำบลป่าพะยอม ได้แยกเป็นกิ่งอำเภอป่าพะยอม โรงเรียนจึงได้รับการยกระดับเป็นโรงเรียนประจำกิ่งอำเภอ และโรงเรียนประจำอำเภอป่าพะยอม ตามลำดับ   

          ปีการศึกษา 2536 กรมสามัญศึกษาได้อนุมัติให้เปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รับนักเรียนจำนวน 2 ห้องเรียน และเพิ่มขึ้นเป็น 4 ห้องเรียน ในปีการศึกษา 2538