ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง 


 

                      
โครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ

 


 
 
     
           
 
 
   

 


                            

                      

                     » ส่วนหน้าแผนการเรียนรู้บูรณาการ เรื่องการประกันภัย

                     » รายงานผลการดำเนินงานโครงการ   บูรณาการการเรียนการสอนประกันภัยในโรงเรียน

          
  
                


                 » บทความ

                     - สอนอย่างไรให้นักเรียนไม่ติด 0  ร  มส.

                            - แบบสอบถามลักษณะของครูที่นักเรียนต้องการ และไม่ต้องการของนักเรียนโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม ปีการศึกษา 2560

                               - นวัตกรรมการบริหารโรงเรียนสู่ความเป็นเลิศโดยใช้ 3PC MODEL 

                               - การบริหารงานวิชาการ

                               - การบริหารงานงบประมาณ  


Copyright © โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง รหัสไปรษณีย์ 93210
E-mail : papayompit@pyk.ac.th /โทรศัพท์ / โทรสาร 0-7462-4412. All Rights Reserved.