ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง 


 

                      

                            เผยแพร่ผลงาน นายการุณ ชูช่วย

                            เผยแพร่ผลงาน นางสาวจงดี  ศรีอินทร์  ชุดกิจกรรมคณิตศาสตร์ ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เรื่องความคล้าย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3      /     แบบตอบรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ นางสาวจงดี  ศรีอินทร์   

                            เผยแพร่ผลงาน นางประนอม  คงหนู การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชา
คณิตศาสตร์ รหัสวิชา ค23101เรื่องพื้นที่ผิวและปริมาตร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้ชุดกิจกรรม
คณิตศาสตร์ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

                            เผยแพร่ผลงาน นางพรทิพย์  เสาวโค กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

 

 

 
 
 
 


Copyright © โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง รหัสไปรษณีย์ 93210
E-mail : papayompit@pyk.ac.th /โทรศัพท์ / โทรสาร 0-7462-4412. All Rights Reserved.