ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง 


 

                      

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ

2 พรบ การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542
3 พรบ การศึกษาแห่งชาติ (ฉ.2) พ.ศ.2545
4 พรบ การศึกษภาคบังคับ พ.ศ.2545
5 พรบ คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546
6 พรบ ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546
7 พรบ ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉ 2) พ.ศ.2553
8 พรบ ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉ3) พ.ศ.2553
9 พรบ สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

                                 
                    

                               

 


Copyright © โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง รหัสไปรษณีย์ 93210
E-mail : papayompit@pyk.ac.th /โทรศัพท์ / โทรสาร 0-7462-4412. All Rights Reserved.