ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง 


 

พันธกิจ


    1. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้คู่คุณธรรม  จริยธรรม  มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรบนพื้นฐาน
        ของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
    2. ส่งเสริมการพัฒนาครูให้สามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นครูมืออาชีพ
    3. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ตามหลักธรรมาภิบาล
    4. ส่งเสริมการจัดการศึกษาโดยให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม

วิสัยทัศน์

   โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคมจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ  ผู้เรียนเป็นคนดี  มีความรู้  และมีความสุข 
บนพื้นฐานของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง


Copyright © โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง รหัสไปรษณีย์ 93110
โทรศัพท์ / โทรสาร 0-7462-4412. All Rights Reserved.