ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง 


 

เป้าประสงค์

      1. นักเรียนระดับระดับก่อนประถมศึกษา และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคน มีพัฒนาการเหมาะสมตามวัย และมีคุณภาพ     
      2. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง มีคุณภาพ และเป็นธรรม
      3. ครู ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาอื่น มีทักษะที่เหมาะสม และทำงานมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์
      4. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ และสถานศึกษา มีประสิทธิภาพและเป็นกลไก        
          ขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่คุณภาพระดับมาตรฐานสากล
      5. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เน้นการทำงานแบบบูรณาการ การบริหารแบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
          ในการจัดการศึกษา และกระจายอำนาจและความรับผิดชอบสู่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา
      6. พื้นที่พิเศษ ได้รับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาที่เหมาะสมตามบริบทของพื้นที่

       โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคมกำหนดกลยุทธ์ในการบริหารจัดการศึกษาเพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 12 และความต้องการของโรงเรียนและชุมชน ซึ่งมีกลยุทธ์ทั้งหมด 8 กลยุทธ์ ดังนี้
     

      กลยุทธ์ที่ 1. พัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์
      กลยุทธ์ที่ 2. ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาครูให้มีจรรยาบรรณและมาตรฐานวิชาชีพครู
      กลยุทธ์ที่ 3. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาองค์ความรู้ ด้านเนื้อหา การผลิตสื่อ นวัตกรรม /เทคโนโลยีและการจัดกระบวนการเรียนการสอน              
                         และนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์กับนักเรียน
      กลยุทธ์ที่ 4. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล และเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
      กลยุทธ์ที่ 5. ส่งเสริมการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมขององค์กรในชุมชนเพื่อพัฒนาศักยภาพของนักเรียน สถานศึกษาให้เป็นที่ยอมรับ
                         ของชุมชนและสังคม
      กลยุทธ์ที่ 6. ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ความเป็นไทย สำนึกในความเป็นท้องถิ่น  พัฒนาสุนทรียภาพ และ วิถีชีวิต      
                         ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
      กลยุทธ์ที่ 7. เสริมสร้างอัตลักษณ์ของผู้เรียนและเอกลักษณ์ของสถานศึกษาสู่สากล
      กลยุทธ์ที่ 8. เสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้เรียนและสถานศึกษาสู่สากล

 

 

 


Copyright © โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง รหัสไปรษณีย์ 93210
โทรศัพท์ / โทรสาร 0-7462-4412. All Rights Reserved.